Om

Vi har etablerat denna hemsida för att informera om ett stort men ännu delvis dolt problem i samhället, det ofrivilliga beroendet av narkotikaklassade läkemedel, s.k. bensodiazepiner, som drabbat och alltjämt drabbar vanliga människor mitt i den svenska välfärden.

En avgörande orsak till att patienter fortfarande ordineras bensodiazepinpreparat under lång tid är att kunskapen om riskerna ännu under det sena 90-talet är så bristfällig både bland de förskrivande läkarna och, tragiskt nog, även bland de människor som drabbas med full kraft av biverkningarna.

Vi som har lidit och skadats av den blinda överförskrivningen av lugnande medel har därför ett särskilt ansvar att nu berätta om våra erfarenheter och därmed bidra till att liknande tragedier i fortsättningen kan undvikas.

Vi har båda som en följd av vårt ofrivilliga, långa BZD-beroende erfarenhet av olika långtidsbiverkningar som depression, aggressivitet, personlighetsförändringar, fobier etc, och den medicinska litteraturen ger tydliga belägg för att dessa biverkningar kan uppträda under långvarigt bruk av medlen.

Det är vår förhoppning att denna hemsida skall kunna informera om problemet på ett sådant sätt att såväl patienter som förskrivande doktorer blir uppmärksamma på de potentiellt ruinerande biverkningar som en kronisk konsumtion av dessa preparat kan föra med sig för den vanliga brukaren som år efter år tagit sina tabletter enligt doktorns anvisning och som inte får hjälp med de biverkningar som efterhand blir följden.

Välkommen till Beroendesidan

backknapp.gif (2244 bytes)
Ingen menyrad? Klicka här